Home Domestic news Presdir TransNusa Klaim Pemindahan Pesawat Sudah Sesuai Prosedur